اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پیام آوران وحی 06:30
دعای ندبه 07:15
خبر سراسری 08:00
قند و عسل 08:30
رله لبخند ایرانی 09:00
رله اخبار سراسری 14:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی 07:00
آفتاب پرده نشین 07:30
شادمانه 08:15
حدیث سرو 08:30
سریال باران رویاها را نمیشوید (تکرار) 08:45
کندیمیز تکرار 10:10
سینمایی کودک 10:50
ترنم زندگی (تکرار) 12:00
خاطره لر (تکرار) 12:45
اذانگاهی ظهر 13:30

05:43:52 اذان صبح
07:12:14 طلوع آفتاب
13:17:39 اذان ظهر
19:22:28 غروب آفتاب
19:40:05 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه