بازگشت به صفحه کامل

یا رسولَ الله یا رسولَ الله...

یا رسولَ الله یا رسولَ الله...


 

ای ثنای تو بر لب یزدان                  مظهرالله و خسروِ خوبان

 

ماه ربیع و ماه سرور است              ذکر ملائک کوثر و نور است

 

نور مجسّم آمده دنیا                     رسول اعظم آمده دنیا

 

مکّه ز نورش گشته مصفّا               آمده دنیا سیّد بطحا

 

ختم رسولان خواجه ی لولاک          سَیدُ العالم سَرور افلاک

 

خواهم که باشم ای بی قرینه        میلادت را در شهرِ مدینه

 

گنبد خضرا قبله ی دلها                 مهرت سرشته در آب و گِلها

 

ای گلِ زهرا(س) امامِ صادق...

 

آمده دنیا قرآنِ ناطق                      یوسف احمد امامِ صادق

 

شهر مدینه گشته چراغان              از فروغ این کوکب تابان

 

این ثمره ی باغ رسول است           فرزند حیدر سبط بتول است

 

این آینه ی نور ذات رب                  باشد خورشید سپهر مذهب

 

گیرد ز گلشن روح خزانی              شیعه ز نورش شَوَد جهانی

 

پسر احمد آمد خوش آمد             جان محمد آمد خوش آمد