رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

یاس درختی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

یاس درختی

Loading the player...

گیاه یاس درختی ، درختچه ای است همیشه سبز که به صورت خودرو در دامنه کوههای آفتابی و مناطق ساحلی کالیفرنیا میروید .

یاس درختی کالیفرنیا ، بوته ای با گلهای زیبا و معطر میباشد که فقط متعلق به آمریکا است وبه عنوان گیاه پوششی و برای مرزبندی و به عنوان بادشکن نیز کاشته میشود .

این گیاه همیشه سبز ، پرعمر و پر دوام میباشد و هم به صورت خیلی کوتاه ( خوابیده بر روی زمین ) و هم به صورت بوته ای بلند با ارتفاعی در حدود 4 تا 5 متر مشاهده میشود .

گستردگی آن بین 1 تا 2 متر خواهد بود.

یاس درختی کالیفرنیا پرچینی فوق العاده است .

برگها براق و به صورت مخالف هم در ساقه قرار میگیرند ( برگهای این گیاه منبع غذایی خوبی برای گوزن ها ، خارپشت ها و بلدرچین ها بشمار می آیند.)

فصل گلدهی از اواسط بهار تا اواسط تابستان میباشد ، گلها کوچک بوده  و در خوشه هایی متراکم ظاهر میشوند.

این گلهای معطر به رنگهای آبی کم رنگ ، آبی پررنگ، ارغوانی و گاها سفید میباشند.

گلها  بعدها به میوه تبدیل میشوند که به صورت کپسولی سخت است که حاوی تعدادی دانه است .

شرایط محیط رشد این گیاه به شرح زیر میباشد :

خاک : خاک شنی ، ماسه ای ، لومی و خوب زهکشی شده .

این گیاه در خاک سنگین و رسی رشد نمیکند .

نور: آفتاب کامل .( بهتر است در معرض نیمسایه و سایه قرار نگیرد زیرا ازبین خواهد رفت )

دما:دمای بین 9 تا 21 درجه مناسب است .( این گیاه در برابر سرما مقوم نیست )

آبیاری :2 یا 3 هفته یکبار صورت گیرد .

گیاه زمانی که تازه کاشته میشود به آبیاری زیاد نیاز دارد ولی بوته های سازگار به آبیاری کم ولی عمیق نیازمندند.

کوددهی:در اواخر زمستان کوددهی صورت گیرد از آرد استخوان یا کود مرغی استفاده کنید .

از کودهایی که فسفر دارند استفاده نکنید .

هرس : پس از پایان گلدهی ، سر شاخه ها را کوتاه کنید.

خواص دارویی : بومیان آمریکا از برگ های خشک شده این گیاه ، نوعی چای تهیه میکنند که دارای خواص دارویی میباشد .

آفات و امراض : یاس درختی در معرض پوسیدگی ریشه قرار دارد به خصوص زمانی که خاک زهکشی خوبی نداشته باشد.

آفت خاصی این گیاه را تهدید نمیکند .

تکثیر : تکثیر این گیاه به 2 روش صورت میگیرد :

1-  کاشت بذر : بذر این گیاه را میتوان تا مدتی طولانی ذخیره کرد .

قبل از کاشتن ،بذرگیاه را به مدت 12 ساعت در آب بخوابانید ، سپس در فضایی بسته و با دمایی درحدود 15 درجه بکارید

2- قلمه زدن : اوایل تابستان تا اواسط پاییز ، زمانی مناسب برای قلمه زدن میباشد

.

Jasmine Tree
Jasmine plant trees, shrubs are evergreen which grows wild in the mountains of California sunshine and coastal areas.
California lilac tree, shrub with beautiful and fragrant flowers, which only belongs to America and as a cover crop to be planted borders and as a carminative.

Span between 1 to 2 meters.
Hedging California lilac tree is wonderful.
Glossy leaves and stems are opposite (leaves a good food source for deer, porcupines and bobwhite quail are considered.)
Flowering season is from mid-spring to mid-summer, the flowers are small and appear in dense clusters.
The fragrant flowers are pale blue, dark blue, purple and sometimes white.
The flowers become fruit later in the form of a hard capsule that contains some seeds.
Plant growth conditions are as follows:
Soil is sandy, sandy, loamy, well-drained.
This plant does not grow in soil and heavy clay.
Light: Full sun. (Penumbra and shade is better not to because it would deteriorate)
Temperature: The temperature is between 9 and 21 degrees. (It's not constituting frost)
Irrigation: 2 or 3 weeks to take place.
When the newly planted plants need watering, but many plants adapted to low but deep watering needs.
Fertilization, fertilization takes place in the late winter of bone meal or poultry manure use.
Of the phosphorus fertilizers are not used.
Pruning: After the flowering twigs short.
Medicinal properties: Native America from the dried leaves of the plant, is a type of tea that has medicinal properties.
Pests and diseases: jasmine tree is susceptible to root rot, especially when the soil is not well drained.
Particular pest threatens the plant.
Reproduction: reproduction of the plant is done in 2 ways:
1 seed, the seed can be stored for a long time.
Before planting, Bzrgyah leave for 12 hours in water, then with temperatures around 15 degrees indoors and plant
2. propagate: early summer to mid-autumn, it is a good time to propagate.