رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کاروانسرای گویجه بل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای گویجه بل

این بنا در جاده تبریز - اهر از نوع کاروانسراهای کوهستانی، بدون حیاط مرکزی است.

پلان آن مستطیل شکل بوده و در گوشه های بنا با برجک هایی تقویت شده است.

هشتی ورودی از طرف غرب به داخل سالن با پنج گنبد عرقچین باز می شود و سالن های طرفین کالدور میانه از هر طرف پنج سالن (در مجموع ۱۰سالن) از کالدور مرکزی منشعب شده است.

دیوارها در داخل و خارج با سنگ مالون بنا شده و سقف ها آجری است.

سقف راهرو مرکزی با گنبدهای عرقچین و سقف سالن های شمالی و جنوبی طاق آهنگ است.

احداث بنا با توجه به شواهد و قرائن می تواند متعلق به دوره صفویه باشد.

از خصوصیات این بنا که بعنوان کاروانسرای کوهستانی استفاده می شده است، بسته بودن بنا برای زمستان های سخت و پربرف بوده است.

گویجه بل تمام عناصر یک کاروانسرای شاخص ایرانی را دارد.

سردر ورودی، شترخان(محل نگهداری شترها) و محل استقرار مسافران بخشی از عناصر اصلی این کاروانسرا را تشکیل می دهد.

برخلاف کاروانسراهای تیپ فلات داخلی که عناصر به دور میان سرایی ساخته می شدند، این بنا از معماری بومی سرزمین آذربایجان پیروی کرده است.

Gvyjh Bell Inn

The building of the road - Tabriz Ahar caravanserais of the mountain, without a central courtyard.

It has a rectangular plan building with a turret with reinforced corners.

West side entrance porch with five domed skullcap opens into the hall and party hall Kaldor middle of the five halls (total 10Saln) is derived from the central Kaldor.

Inside and outside walls and ceilings, brick built with stone Malone.

Central hallway lounge with ceiling domes and ceiling Northern and Southern Skullcap is a ceiling track.

The evidence can be constructed according to the Safavid era.

Features of the building is used as Mountain Inn has been closed due to harsh winters and snowy.

Bell Inn Gvyjh an index of all the elements of Iran.

Entrance, Shtrkhan (place of camels) and passenger seating is part of the main elements of the inn.

Unlike the interior plateau type of caravanserais were built around the chorus, the building of vernacular architecture has followed the territories of Azerbaijan.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...