جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

چشمه معدنی تاپ تاپان آذرشهر گردشگران را به خود فرامی خواند

چشمه معدنی تاپ تاپان آذرشهر گردشگران را به خود فرامی خواند


چشمه معدنی تاپ تاپان آذرشهر به عنوان یكی از مناظر طبیعی و جاذبه های گردشگری این شهرستان گردشگران به خود فرا می خواند.

‌ای‍ن‌ چشمه ‌معدنی در س‍ه‌ ك‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ج‍ن‍وب‌ ‌غ‍رب‍‍ی ‌‌آذرش‍‍ه‍ر و در ب‍‍الا‌ی‌ ت‍پ‍ه ای‌ ‌ه‍م‍و‌ار م‍ش‍رف‌ ب‍ه‌ ‌ار‌اض‍‍ی‌ و طب‍ی‍‍ع‍ت‌ ب‍ك‍ر با فشار گاز از دل زمین به حالت جوشان بیرون می آید.

‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ ت‍‍اپ‌ ت‍‍اپ‍‍ان‌ از چ‍ن‍د چ‍ش‍م‍ه‌ صاف و زلال ت‍ش‍ك‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ و درج‍ه‌ ح‍ر‌ارت‌ ‌آب‌ ‌آن‌ در ف‍ص‍ل‌ س‍رم‍‍ا و گ‍رم‍‍ا ث‍‍اب‍ت‌ و در م‍ح‍ل‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ 15 درج‍ه‌ ب‍‍الا‌ی‌ ص‍ف‍ر و رس‍وب‍‍ات‌ ‌آن‌ ق‍‍ه‍وه‌ ‌ا‌ی‌ رن‍گ‌ ‌اس‍ت‌.

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍‍اس‍ان معتقدند ‌اطر‌اف‌ چ‍ش‍م‍ه معدنی ت‍‍اپ‌ ت‍‍اپ‍‍ان‌ ی‍ك‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌آ‌ه‍ك‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ و س‍ن‍گ‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ رس‍وب‍‍ی‌ ت‍ش‍ك‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ و ‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ ‌آن‌ ب‍‍ا ف‍ش‍‍ار گ‍‍از ‌از ‌ا‌ع‍م‍‍اق‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍ی‍رون‌ م‍‍ی‌ ‌آی‍د.

آب این چشمه با فعالیت های آتشفشانی در ارتباط بوده و از آثار نواحی آن معلوم می شود كه در زمان های گذشته در آن منطقه كوه آتشفشان وجود داشته و آب چشمه هم در مسیر خود رسوباتی برجای می گذارد كه درگذر زمان ضخامت زیادی از سنگ های تراورتن را تشكیل می دهد.

آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ چشمه ت‍‍اپ‌ ت‍‍اپ‍‍ان‌ ق‍‍اب‍ل‌ آشامیدن‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ول‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ برای ‌آب تنی با ‌ای‍ن‌ ‌آب‌ ب‍ر‌ا‌ی ‌ال‍ت‍ی‍‍ام‌ ‌ام‍ر‌اض‌ پ‍وس‍ت‍‍ی‌، درد ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ض‍لان‍‍ی‌ و مف‍ص‍ل‍‍ی‌ بسیار م‍ف‍ی‍د و ث‍م‍ر ب‍خ‍ش‌ ‌اس‍ت‌.

در پ‍‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ م‍ح‍ل‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ ت‍‍اپ‌ ت‍‍اپ‍‍ان‌ ‌اس‍ت‍خ‍ر ك‍وچ‍ك‍‍ی‌ ایجاد ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ و در ف‍ص‍ل‌ ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‌ گردشگران از طبیعت با صفای آن بهره مند و‌ با آب‌ ت‍ن‍‍ی‌در آن رفع خستگی می كنند.

شهرستان آذرشهر در 55 كیلومتری جنوب غربی تبریز مركز استان آذربایجان شرقی واقع شده و دارای مكان ها و جاذبه های گردشگری بسیاری است كه همه ساله پذیرا علاقمندان هستند.