بازگشت به صفحه کامل

پل های ارتباطی صداو سیمای مرکز

پل های ارتباطی صداو سیمای مرکز


صندوق پستی : 4444
 
تلفن گویای : 162
 
تلفن روابط عمومی :3310074
 
تلفنخانه مرکز: 6-3303041
 
شماره پیامک روابط عمومی :30000411
 
ارتباطات مردمی سیما : 3338282-3338281
 
ارتباطاط مردمی صدا : 3310069-3310070
 
شماره پیامک سیما : 30000413
 
شماره پیامک صدا : 30000412
 
آدرس ایمیل: web@tabriz.irib.ir