بازگشت به صفحه کامل

میزگرد بهداشت ودرمان

میزگرد بهداشت ودرمان


پس از تهیه و توزیع لیست بیمارستانها و درمانگاههای طرف قرارداد مرکز با هدف بررسی و ارزیابی لیست اعلام شده، با دعوت کانون، جمعی از پیشکسوتان مرکز در جلسه مورخه 95/2/7 شرکت کردند.
در این جلسه نقاط قوت و ضعف لیست بررسی شد و آقای معتمدی مدیر اموراداری و رفاهی مرکز توضیحات مسبوطی در خصوص قراردادها و نگاه مثبت مدیریت مرکز در ارایه موثر و در شان همکاران را منعکس کرد. در پایان مقرر شدکانون طی پیامکی از همکاران بازنشسته درخواست کند برای تعیین و انتخاب پزشکان متخصص برای عقد قرارداد مساعدت کنند.
شایسته اشاره است که کانون پس از جمع آوری نظرات همکاران طی جلسه کارشناسی، لیست نهایی را برای عقد قرارداد به اموراداری و رفاهی پیشنهاد خواهد کرد.