سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | چهارشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۱

موزه سنجش - نمایش محتوای خبر

 

 

موزه سنجش

Loading the player...

موزه سنجش دي‍گ‍ر ب‍ن‍‍ا‌ي‌ م‍وزه‌ ‌ا‌ي‌ ت‍ب‍ري‍ز ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍‍ا‌ي‌ ‌آن‌ ‌از ‌آث‍‍ار م‍‍ع‍م‍‍ار‌ي‌ ب‍‍ا‌ارزش‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.

س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ‌اي‍ن‌ م‍وزه‌ م‍ت‍‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ خ‍‍ان‍و‌اده‌ " س‍ل‍م‍‍اس‍‍ي‌ " ‌از خ‍‍ان‍و‌اده‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اص‍ي‍ل‌ ت‍ب‍ري‍ز ب‍وده‌ ک‍ه‌ در ‌او‌اي‍ل‌ دوره‌ قاجار در محله مقصودیه تبریز بنا شده است و موزه بسیار کامل و زیبایی است.

‌اي‍ن‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ در س‍‍ال‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اخ‍ي‍ر ب‍ه‌ م‍وزه‌ ت‍‍غ‍ي‍ي‍ر ک‍‍ارب‍ر‌ي‌ د‌اده‌ ش‍د و‌اک‍ن‍ون‌ ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ‌اب‍ز‌ار و ‌ادو‌ات‌ م‍ق‍ي‍‍اس‌ زم‍‍ان‍‍ي‌ و وزن‌ و ت‍ل‍س‍ک‍وپ‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ف‍‍اص‍ل‍ه‌ م‍ک‍‍ان‍‍ي‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ي‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.

ساختمان در سه ضلع حیاط (عرصه 650 متر مربع) در دو طبقه با زیربنای 875 مترمربع بنا گردیده است. طبقه زیر زمین ضلع شمالی که توسط پله ای به هشتی ورودی نیز متصل است حوضخانه نامیده می شود و دیگر قسمتهای زیر زمین شامل مطبخ، انبار ارزاق و آب انبار میباشد.

طبقه همکف دارای طنبی های اصلی و جانبی در اضلاع شمالی شرقی و غربی با پنجره های اروسی است. بنا دارای تذهیب در کمره اتاقها، شومینه ها و گچبری در سقف طنبی های شمالی و شرقی است. مصالح بکار رفته در بنا شامل سنگ لاشه با ملات ساروج در پی ها است و دیواره های زیرزمین ترکیبی از سنگ و آجر (تفلیسی) و دیوارهای فوقانی (همکف) خشتی با روکش آجری است.

نیاز انسان به داشتن مقیاسها و همچنین استفاده از ابزار و ادوات سنجش از بدو تشکیل جوامع انسانی مطرح بوده است، چرا که او باید رابطه فی مابین خود و طبیعت اطرافش را تنظیم می کرد.

اگر کشاورزی می کرد باید ضمن کسب آگاهیهایی از دگرگونیهای فصلی نسبت به سطح تعیین حدود اراضی نیز اقدام می کرد، به هنگام دادو ستد نیز لاجرم معیارها و مقیاسهایی برای کالاهایش منظور می نمود، و اگر سرپناهی برای خود ایجاد می کرد، لازم بود به رعایت مقیاسهایی خویشتن را مقید سازد.

قطعا گردآوری برخی از ابزار و ادوات قدیمی سنجش در یک مجموعه می تواند روشنگر نحوه ایجاد و تکامل چنین فن آوری کیفی توسط گذشتگان باشد.

 در موزه سنجش انواع ادوات مقیاس توزین از قبیل ترازوهای ظریف زرگری تا قپانهای بزرگ میادین بار مربوط به قرون گذشته، سنگ وزنه ها و پیمانه های نفتی، وسایل مربوط به علم نجوم و اخترشناسی مانند اسطرلاب و کره سماوی، ابزارهای سنجش مربوط به علم هواشناسی و قطب نماها و سایر مقیاسهای دیگر به نمایش گذاشته شده است.

همچنین یک تنهٔ درخت ۵ میلیون ساله متعلق به دوره پلیوسن از دوران زمین‌شناسی نوزیستی نیز در این موزه نگهداری می‌شود. موزه سنجش تبریز تلاش کرده بخشی از این گونه ابزار آلات را در معرض تماشای مردم و پژوهشگران قرار دهد.

 

Museum Assessment

Another measure of Tabriz Museum The museum building is the architectural monument in the city is expensive.

The museum building is owned by the family, "Abdolreza Shagagie" the noble families of Tabriz, which was built in the early Qajar Museum of Tabriz in neighborhood Mqsvdyh very perfect and beautiful.

The structure of land use change in recent years the museum has been taking a variety of tools and equipment, and the time scale of the telescope to measure weight and distance are maintained.

Buildings on three sides of the courtyard (area 650 square meters) on two floors with 875 square meters of infrastructure has been built. Basement floor of the north side of the entrance vestibule connected by stairs to the spring house called the rest of the basement, including kitchen, storage and water storage is OBJECTS.

The main floor has Tnby and accessories in the north-east and west sides of the windows Eros. The camera has illuminated the rooms, fireplaces and molded ceilings Tnby in the north and east. Materials used in the building, including the foundation of rubble with mortar and mix of stone and brick basement walls (Tbilisi) and upper walls (floor), brick by brick veneer.

Humans need to have measures and the use of tools and equipment has been assessed since the formation of human society, because he needs to regulate the relationship between self and surroundings.

If agriculture is to be achieved, while awareness of seasonal changes in relation to the delimitation of the lands of the action, When bartering for goods to be considered as inevitable and measures,And if the shelter was created, it was necessary to bind themselves to respect the scale.

Definitely collect some old tools and equipment can be assessed in a series illuminates the creation and evolution of such technologies is qualitatively by the ancients.

  Types of measuring devices such as scales and weighing scale at the Museum of Fine Jewelry has large squares Qpanhay time of the last centuries, stone weights and measure oil, astronomy and astronomy-related instruments such as the astrolabe and the celestial sphere, assessment tools related to the science of weather compasses and other measures to display.

Also, a tree belonging to the Pliocene period of 5 million years of geological Nvzysty also held at the museum. Sensing Museum of Tabriz tried these tools in place to watch people and researchers.