بازگشت به صفحه کامل

مراسم روز تكريم خانواده وبازنشستگان

به مناسبت روزتكريم وخانواده وبازنشستگان،مراسم با شكوهي درتالاراداره كل استاندارد برگزارشد.دراين مراسم كه خانواده محترم بازنشستگان صداوسيما،مديركل وجمعى ازمديران مركزحضورداشتند ابتداآقاى حسن عليزاد پروين رئيس هيئت مديره كانون ضمن عرض تبريك وخيرمقدم درباره اهميت تكريم بازنشستگان وضرورت بهره مندى ازتجربيات آنان سخن گفت.اهميت حضوربا نشاط بازنشسته درخانواده ونقش موثروفعال وى درمديريت خانواده،ممانعت ازانحراف وبسط مهربانى وهمگرايى ازديگرمطالب مطرح شده ازسوى آقاى عليزاد درمراسم بود.دراين مراسم هنرمندان موسيقى به اجراى برنامه پرداختند وهنرمند ارجمند آقاى چاووشى هنرنمايى كرد.درادامه برنامه مديركل محترم مركزدرباب اهميت وجايگاه بازنشستگان سخن گفت واضافه كرد مركزهمواره نيازمند تجربيات واندوخته هاى بازنشستگان محترم است.دراين مراسم ازچهاربازنشسته به دليل فعاليت هاى موثرهنرى آنان تجليل شد.هاشم آقاچاووشى ،آقاى محمد كريمى وآقايان اميررضا مدبرى وجلال پيرانى همكارانى بودندكه ضمن پخش نماهنگى ازفعاليت هاى هنرى آنان با تقديم لوح وهديه ازآنان تجليل بعمل آمد.درپايان مراسم بين حاضرين در سالن قرعه كشى وبه پانزده نفرهدايايى تقديم شد.