بازگشت به صفحه کامل

كشورهاي توسعه يافته در 100 سال به جاي سالمندي رسيده اند ايران در40 سال

 
اعضاي هيئت مديره بنياد فرزانگان روزپنجشنبه پنجم شهريورماه جاري با مدير كل صداوسيماي مركزآذربايجان شرقي ديدارو گفت وگوكردند.
 
دراين نشست كه اعضاي هيئت رئيسه كانون بازنشستگان صداوسيماي استان نيزحضورداشتند آقاي اسكندرنژاد رئيس هيئت مديره بنياد فرزانگان استان با ابراز خرسندي ازاين ديدارگفت:بنياد فرزانگان درسال93 به ثبت رسيد وجمع حاضراعضاي هيئت مديره منتخب نمايندگان 36 كانون بارنشستگي دستگاه هاي اجرايي وسازمان ها ونهاد هاي استان است.
 
وي گفت :استان ما ازنظرنسبت شمارسالمندان به كل جمعيت استان دركشورپس ازگيلان،مازندران ومركزي دررده چهارم است.نسبت جمعيت سالمندان آذربايجان شرقي نزديك به دو در صد بالاترازشاخص كشوري ميباشد.
 
بگفته آقاي اسكند رنژاد براساس آمارسال 90 نزديك به8/9 در صد يعني حدود 364 نفر ازجمعيت استان سن بالاتراز شصت سال داشتند.
 
وي گفت:اگر روند رشد جمعيت سالمندي به همين منوال ادامه يابد وتدبيرلازم انديشيده نشود،شرايط،سخت خواهد بود،لذا بايد زيرساخت ها تمهيد واستاندارد ها براي ادامه زندگي سالمندان مهيا شود و بايد اين موضوع را جدي بگيريم زيرا كه درجه سالمندي اگر در كشورهاي توسعه يافته در 100 سال اتفاق افتاده در كشورما ظرف مدت 40 سال به اين شرايط رسيده ايم.
 
بگفته وي،نيازسنجي سالمندان طبق يك طرح پژوهشي،ايجاد هماهنگي دربرنامه ها وفراهم كردن امكانات براي سالمندان و حضورفعال و موثردرشوراي ملي سالمندان در استان،برقراري ارتباط با مديران دستگاه هاي تا حصول استغنا وامنيت خاطردرخصوص سالمندان از اهداف اصلي بنياد فرزانگان است.
 
ديگراعضاي هيئت مديره فرزانگان نيزبا تكيه برشعارسازمان بهداشت جهاني كه مي گويد:سالم پيرشويد،به فراموشي سپردن آداب وعادات زيباي فرهنگي در حفظ حرمت سالمندان را درجامعه يك خطرجدي دانسته،برمحورقراردادن آنان در كانون خانواده بعنوان انسانهاي با تجربه،صاحب دانش وتوانمند فكري تاكيد كردند.
 
آنان همچنين توجه ويژه به بانوان سالمند را كه شمارشان درجامعه ما چهاربرابرمردان است ومقابل بدليل عدم استقلال مالي ونيزناتواني جسمي وسطح پايين تحصيلات وسواد،آسيب پذيرترازمردان هستند،يك ضرورت محض دانستند.
 
آقاي لطيفي مديركل صداوسيماي مركز.آذربايجان شرقي نيزدرسخناني ضمن ابرازخوشحالي ازاين ديدار،رعايت ارزشهاي فرهنگي را يادآورشد وگفت:حفظ حرمت بزرگترها بعنوان يك هنجاربي بديل شيرين ولذت بخش است.وي ضمن ذكرمواردي ازكم رنگ شدن هنجارحرمت به بزرگترها وسالمندان جامعه،نقش رسانه را بعنوان عامل موثردرتغييرها بويژه دراذهان و،افكارپررنگ دانست وضرورت بهاء دادن به ارزش هاوآداب وسنن را يادآورشد.
 
وي با اشاره به اصول چهارگانه مورد تاكيد مقام معظم رهبري يعني دين،اخلاق،اميد وآگاهي،براي همكاري دربازيابي وحفظ شان سالمندان كه اندوخته هاي ارزشمند جامعه بشري هستند،اعلام آمادگي كرد.
 
مديركل صداوسيماي استان گفت:كسب تجربه تدريجي ودرطول زندگي درجامعه محقق مي شود وسمت وسوي اقدامات ما درهمه حال وبويژه دربرنامه تلويزيوني وراديويي بعنوان  رسانه ملي بگونه اي بايد باشد كه باطرف شورقراردادن بزرگترها،جوان ها را متوجه اهميت موضوع كرده ومالا دربرابر هجمه رسانه هاي مخرب وفضا هاي مجازي، جامعه جوان را ازآسيب هاي آن مصون نگهداريم
 
آقاي عليزاد پروين رئيس هيئت مديره كانون بازنشستگان صداوسيماي استان نيزدراظهاراتي با يادآوري تاثيرباورديني وحفظ ساختارفرهنگي گفت:شرايط امروزدرارتباط با رفتارها نسبت به سالمندان خلاف انتظارات وتوقعات معقول است واگراين امررا يك آسيب اجتماعي مي پنداريم بايد بپذيريم كه دليل آن حدوث تغييرات ازنظرشكل ووظايف دردرون خانواده است وخانواده متاسفانه امروزه تعبيروتفسيرخاص خود را بي توجه به مباني فرهنگي نسبت به سالمندان دارد.
 
وي گفت:وظيفه ما بعنوان صداوسيما سنگين است وبازشناسي جايگاه خانواده احياء فرهنگ وتحكيم مباني آن دربرنامه ها بايد مد نظرقرار گيرد.
 
درپايان اين نشست اعلام شد كه بنياد فرزانگان پنج كميته را درخصوص سالمندان فعال كرده است ومطا بقان حوزه پيشگيري و بهداشت اموزش وتحقيق اجتماعي ،زنان وسالمندان،ورزش وگردشگري آماده همكاري با صداوسيماست.
 
برهمين مبنا مقررشد با همكاري بنياد فرزانگان وديگرنهادهاي ذيربط برنامه ويژه سالمندان تهيه وازشبكه استاني پخش شود.