رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

كباب سنتى بناب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

كباب سنتى بناب

 

بنيانگذار كباب به شيوه سنتى بــناب، شخصى به نام حاج صمد بوده كــه حدود يك قرن پيــش در بـــازار اوزون بازار( راسته بازار ) مغـازه داشـته و معروفيت كبـاب بناب از مغـــازه وی شروع شده است .

 البته در معروفيت اين نــوع كبـاب عوامل متعددى تاثير گـذار بوده انـد كه از اين عوامل مى تـــوان به نوع گوشت , طريقـه استفاده از پيـاز خورد شده , نــوع و روش مـــورد استفاده در پخت كباب , نوع كنـده و غيره اشاره كرد.

البته وجود کاروانسراها در زمــان قديم در بناب در معروفــيـت اين نــوع كباب بي تاثير نبوده اند . ايــــن كاروانسـراها قـديمــاُدر بناب وجود داشتند و مسافران جهت استراحت و خوردن و آشاميـدن در آنجـــا اطراق ميكردند .

روشى كه كباب بناب را از ديگــر شيـــوه ها متمايــز ميكـند ساطـورى بـــودن آن است كه بــــه شـيوه سنتى انجام ميگيرد , البته به غيـر از اين مسئله دلايـل ديگرى نيــزوجود دارند كه به لذيذتر شـــدن كباب بناب مى افزايند كه به شـرح ايــــن دلايل مى پردازيم :

گوسفند قيزيل قويون كه در دامنـه هاى سهند پرورش مى يابــــد از ديرباز معـروف بوده و گوشــت آن بسيار لذيذ ميباشــد و كبابيهــــاى بناب معمولا سعى ميكننـــد گوشت مورد نيــاز خود را از اين نوع تهيــه كنند .

گوشت آماده شده به هيچ وجه به چـــرخ گوشت داده نميشود بلكه با ساتور بصورت سنتى بر روى كنده گردو ( نوع كنده بايــد مرغوب باشـدو از اين لحاظ كنـده گــردو انتخـاب ميشود كه استحكام بيشترى داردو خرد نميشود ) كوبيده و ساطوری ميشود .

در اين رابطه بايستى گفت كه روى كنــده هر بار بعد از استفــاده بوسيله پاشيدن نمك بر سطـح آن و كشيـدن كاردتك يا ساتـور بر روى سطح كنده براى زدودن ضايعـات گوشت قبلى ضـــــدعفـونى و ايــن مسئله باعث بهداشتــى شــدن و بالا رفتن كيفيت كباب ميگردد.

سعى ميشــــود از گوشت نرم استفــاده شود ( ايـن خاصيـت را گوشـت گوسفندهاى بناب دارند ) و فيله نيز براى افزودن طعم كبـــاب به آن اضافه ميشود .

 به گوشت كوبيــده شده برعكـس كبابهاى ديگر به هيــچ وجه جــوش شـيرين اضافه نميشود بلكه بـعد از كوبــيــده شــدن به مدت 15 _20 دقيقـه به همان حالت ميمانـد تا خود را بگيرد .

پياز مورد استفاده براى كباب ابتـدا بصورت سنتى روى كنده خردشده و سپـــس آبگيرى ميشود .

پياز آبدار باعث سياه شدن گوشت كبـاب ميشود , البته اگر بلافاصــله استــفاده شود طعم خوبــــى هـــم دارد ولـــى در صورت سفارشى بهتر است كه آبگيـــرى شود .

در كبـاب بناب براى پخت از زغـــــال چوب و بادبزن دستــى اســـتفـاده ميشود كه باعث لذيذتر شـــدن آن ميشود .

 ناگفته نماند كه وزن كبـاب بنـاب ميتواند از 80 گرم (سيخ كوچك) تا 600 گــرم (سيخ بزرگ) متغير باشد البته در وزنهاى 150 , 250 , 300, و 400 گـرم نيز به دلخــواه پخـــت ميشود .

Bonab, a traditional kebab

Founder traditional kebab Therefore , a person named Haji Samad had been on the market for about a century before the ozone market ( bazaar ) Report kebab shop and therefore the shop started.
 However, this type of kebab known that many factors affect these factors could be the type of meat , onions Usage , type and method used in baking , meat, etc dug and type .
However, at the time of the ancient caravanserais therefore this type of kebab in the Report have been ineffective . There had therefore Qdymadr inn for travelers to rest and eat and drink, where they were lodged .
Bonab the way meat cleaver distinguishes it from other methods which are traditionally done , but other than that it Nyzvjvd other reasons to be barbecued Lzyztr therefore contribute to explain the reasons explains:
Meat Meat is not prepared in any way , but rather with traditional Satvr on walnut stump ( stump kind republic in terms of the quality select walnut stump is no longer more strength Dardv ) is crushed and knives .
In this connection it should be said on the stump after each use by spraying salt on it and dragging , or Satvr Kardtk to remove lesions on the stump and up flesh Previous disinfectants and hygiene this quality shall kebab .
Try the meat is soft ( this property are therefore sheep meat ) and the fillet is added to add flavor to the meat .
 Unlike meat, crushed soda can not be added to any other Kbabhay but after being beaten for 15 _20 minutes to get to the stop mode .
Traditionally Bonab primarily for grilling onions on a split off of the pond .
Onion juicy black grill is caused , if applied immediately in order to taste good but it is better to be dehydrated .
Therefore kebab cooking on charcoal and uses hand held fan which is Lzyztr it .
 Nevertheless, it can therefore kebab weight of 80 g ( small skewer ) to 600 grams ( large skewer ) vary in weights of 150 , 250 , 300 , and 400 g of the desired baking .

{gallery}picproduct/kabab{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید