بازگشت به صفحه کامل

قدردانی از بازیکنان والیبال پیشکسوتان

قدردانی از بازیکنان والیبال پیشکسوتان


به دنبال موفقيت تيم واليبال بازنشستگان صداوسيما در اولين دوره مسابقه بين واحدهاى سازمان،هئيت مديره كانون با تقديم هديه ولوح ازبازيكنان،قدردانى كرد.دراين مراسم كه درپايان تمرين واليبال باحضورمسئول تربيت بدنى مركزبرگزارشد.رئيس هيئت مديره كانون علاقه وهست وتلاش همكاران بازنشسته را ستود وبراى آنان موفقيت هاى بيشترآرزوكرد.
اضافه مى نمايد تيم واليبال بازنشستگان مركزدراولين دوره مسابقه واليبال بين واحدهاى مركزمقام سوم راكسب كرد.