جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

ظاهرا آن مرد سیاهی که کشته شد، حقوقی نداشت - نمایش محتوای فضای مجازی