رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

شهید حبیب پاشایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید حبیب پاشایی

 

حبیب پاشایی فرمانده محور عملیاتی تیپ سوم لشکرمکانیزه31عاشوراسوم اردیبهشت سال 1339 ه ش در یک خانواده مذهبی در روستای "تركمن پور" بستان آباد چشم به جهان گشود.

  وی در سال 1361 در عملیات مسلم ابن عقیل (ع) بود بر به شهادت رسید و پیکر پاکش در22خرداد 1386 توسط جستجوگران نور شناسایی و در وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

سخنرانی شهید حبیب پاشایی که قبل از عملیات بیت المقدس:

انسان از دو وجود تشکیل شده : وجودی مادی و وجود معنوی

وجود مادی انسان، موقع ظهر، وقتی احساس گرسنگی می کند، این را به راحتی می تواند بگوید که من احتیاج به غذا یا آب دارم.

پس وجود اول انسان را که همان وجود مادی اوست، می توان به زبان بیان کرد. ولی بُعد معنوی انسان احتیاجات دیگری دارد و ما در مسأله جنگ، 10% بعد مادی و 90% بعد معنوی داریم.

بعد معنوی انسان که همان روح او باشد در تمام انسانها، خواسته هایی دارد که در «مسلمان» با توجه به خدا و تقرب به خدا، این خواسته های روحی برآورده می شود.

 روح نمی تواند این خواسته ها را بیان کند ولی این خواسته ها با دعا، با تقرب به خدا و با «الا بذکر ا... تطمئن القلوب» اشباع می شود.

 قبل از اینکه ما نقشه را توضیح بدهیم باید این 90% خواسته معنوی را اشباع کنیم و بعد برویم سراغ نقشه نظامی .

 باید 90% اصول مذهبی و اسلامی بلد باشیم تا بتوانیم 10% نظامی را یاد بگیریم.

ما خیال می کنیم که مثلاً مائیم و این کشور منزوی شده در سطح بین الملل.در حالی که این طور نیست، کلاً تمامی جهان، چشمش به ماست که ببیند ما در سطح منطقه، چکار می کنیم و انقلابمان را چگونه صادر می کنیم.

گفتیم که در صادر کردن انقلابمان 90% تکیه به ایمان داریم و تکیه به خدا و امام زمان و تکیه به دعاهای پیر جماران داریم.

ما قبل از اینکه به عملیات برویم باید از خدای خود بخواهیم که برای نصرت دادن دین خودش ما را یاری کند.

به ما کمک کند تا ما در منطقه ، در سطح بین الملل، قدرت ا... را به جهانیان نشان دهیم.

martyr Habib Pashaii
Pashaii Habib Chief Operating axle Third Brigade, Third Ashura Lshkrmkanyz·h 31 May 1339 AHS in a religious family in the village, " Turkmen Poor" was born Bostanabad .
  Muslim ibn Aqeel in operation in 1361 , he ( AS) was martyred and buried in a wash of light detected 22 1386 by researchers at the mercy of the valley was buried in Tabriz .
Speaking before the martyr Ahmad Pashaii Jerusalem :
Humans are made ​​up of both the existence of material and spiritual
Human material existence , noontime , when it is hungry , it could easily say that I am in need of food or water .
First there is the man that his material can be expressed in language . But then there is human spiritual needs , and we question the war , 10 % material and 90 % have a spiritual dimension .
Spiritual dimension of the human soul is the same in all human beings, demands that the "Muslim" according to God and closeness to God , the soul desires to be fulfilled .
 Spirit can not express these demands , but these demands with prayer , with closeness to God and " Ella noted for ... Ttmyn Alqlvb " is saturated .
 Before we explain the plan to the 90 % saturation , and then we map the intellectual demands of the military.
 Islamic religious principles should be 90 % to 10% in order to be able to learn the military .
We can safely say we are , and the country was internationally isolated . While this is not, in general, for all the world to our eyes that we see in the area , what to do and how to export our revolution .
We rely on the export of revolution 90 % believe in and rely on God and the Hidden Imam and prayers are old destroyer .
We should go before the Lord to ask for assistance to help our own religion .
To help us in our area, at the international level , the power of ... To show to the world .

{gallery}picproduct/pashaii{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید