جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

شهدای کربلا 29

شهدای کربلا 29


شهدای کربلا

سوید بن عمرو خثعمی

آخرین کشته کربلاست . وی پس از شهادت امام حسین (ع) شهید شد . یکی از دو مردی بود که همراه امام حسین بودند . او مجروحی افتاده در میدان ، میان زخمیان بود و رمقی در بدن داشت و در آن حال ، چون شنیو کوفیان شادی کنان می گویند حسین کشته شد ، به هوش آمد و با چاقو و شمشیری که داشت با همان حالت به جنگ پرداخت و شهید شد .