بازگشت به صفحه کامل

سفربه زيباكنار

براساس برنامه ريزي اداره كل اموررفاهى واجتماعىسازمان،300نفرازهمكاران بازنشسته وخانواده هاى آنان به زيباكناراعزام شدند دراين سفرچهارروزه كه ازتاريخ 12/7 تا16/7/94 طول كشيد همكاران بازنشسته وخانواده هاى آنان درزيباكناراقامت داشتند وبراى آنان برنامه هاى متنوع تفريحى وسرگرمى به اجرا در آمد.كليه هزينه هاى پذيرايي،اقامتى واياب وذهاب اين سفربه عهده سازمان بوده است ازمديريت محترم اموررفاهى واجتماعى سازمان وهمكارانشان همچنين ازهمكارعزيزمان جناب آقاى قراملكي به خاطرزحماتى كه دراين سفركشيدند قدردانى مىكنيم.