بازگشت به صفحه کامل

سفربه جلفا ونوجه مهر

سفربه جلفا ونوجه مهر


حدود صد نفرازهمكاران بازنشسته براى يك سفرسياحتى وزيارتى به منطقه جلفا ونوجه مهراعزام شدند.با همت مركزو موافقت مديركل محترم جناب آقاى لطيفى صد نفرازداوطلبين،ضمن گردش درجلفا ومنطقه گردشگرى آسياب خرابه شب پنجشنبه دربارگاه سيد محمدآقا در نوجه مهراقامت كردند دراين سفرخاطره انگيز،همكاران پشتيبانى وخدمات،روابط عمومى،اموراجتماعى ورفاهى،مديريت برنامه ريزى ومنابع مالى،درجهت تامين رفاه واجراى يك برنامه موفق سياحتى وزيارتى فعاليت شايانى كردند.هيئت مديره كانون بازنشستگان برخود وظيفه مى داند از مديركل محترم مركز،معاون محترم برنامه ريزى وسايردوستانى كه زحمت كشيدند قدردانى وبراى آنان از خداوند متعال توفيق بيشتر مسئلت نمايد.