رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

سد آیدوغموش میانه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سد آیدوغموش میانه

 

سد آيد وغموش به فاصله تقريبي 20 كيلومتر در جنوب غربي شهرستان ميانه در استان آذربايجان شرقي، در شمال غربي ايران قرار دارد.

اين سد با انگيزه بهره گيري از جريان سطحي رودخانه آيدوغموش كه از شاخه هاي اصلي رودخانه قزل اوزن مي باشد وبه منظور توسعه و بهبود آبياري اراضي منطقه طراحي شده است.

سد آيد و غموش از نوع سنگريزه أي با هسته ناتراواي مياني به ارتفاع 87 متر از پي مي باشد. عمق حفاري در زير بستر رودخانه براي رسيدن به سنگ سخت حدود 20 متر مي باشد. طول و عرض تاج سد بترتيب 297 متر و 12 متر و رقوم آن 1350 متر از سطح دريا مي باشد.

 تراز آستانه سرريز 5/1341 متر از سطح دريا است. حجم مخزن سد در تراز نرمال ، 7/145 ميليون متر مكعب، حجم مفيد آن 137 ميليون متر مكعب و حجم آب تنظيم شده 131 ميليون متر مكعب است. براي انجام عمليات تزريق در پي و جناحين، گالري تزريق مشتمل بر دو بخش روباز و تونلي طراحي شده است

سنگ پي در ساختگاه سد آيد و غموش مجموعه أي از تراكي آندزيت ها، آگلومراها و برشهاي آذرين است كه در تكيه گاه ها با برشهاي نه چندان سخت رسوبي پوشانده شده اند. به منظور به سازي پي و جناحين عمليات تزريق در بستر و جناحين سد پيش بيني شده است.

سد آيد و غموش داراي سازه هاي جنبي با مشخصات زير مي باشد:

سرريز :

تخليه سيلاب بدون خطر روگذري با دبي حداكثر 2450 متر مكعب بر ثانيه توسط سرريز آزاد با طول آستانه 65 متر و تند آب به طول 125 كه عرض آن از 65 متر به 40 متر كاهش مي يابد و در انتها به باكت پرتابي جهت استهلاك انرژي ختم مي گردد، انجام مي پذيرد.

سيستم انحراف آب:

مشتمل بر دو نوع تونل با مقطع دايره أي به قطر 5/4 متر و جمعا به طول 648متر، فراز بند به ارتفاع 14 متر و نشيب بند به ارتفاع 3 متر (هر دو به عنوان جزيي از بدنه سد) و ديواره هاي آب بند در زير فراز بند و نشيب بند (از جنس بتن پلاستيك) مي باشد. ظرفيت سستم انحراف آب 310 متر مكعب بر ثانيه مي باشد.

سيستم آبگيري و تخليه تحتاني :

تونل هاي حفاري شده انحراف به عنوان بخشي از سيستم آبياري و تخليه كننده تحتاني بكار گرفته خواهند شد. آبگيري براي مصارف كشاورزي توسط برج آبگير با چهار دريچه مطابق با چهار دوره بهره برداري با حداكثر ظرفيت تخليه 7/14 متر مكعب بر ثانيه و تخليه تحتاني با حداكثر ظرفيت تخليه 55 متر مكعب بر ثانيه (با سيستم كنترل مياني) صورت مي پذيرد.

Dam Miyaneh aydvghmvsh
Dam is a distance of approximately 20 km southwest of city and Ghmvsh Miyaneh East Azarbaijan province , northwestern Iran.
The use of surface flow of river dam motivated aYdvghmvsh Ozan River is the main tributary and is designed to develop and improve irrigation district .
Core rockfill dam and is Ghmvsh type of foundation is 87 meters high and Miyaneh Natravay . Drilling deep under the river bed to reach the hard rock is about 20 meters . The length and width of 297 m and 12 m, respectively dam crest elevation of 1350 m above sea level it is .
 
Overflow threshold level of 5/1341 m from sea level . Reservoir volume at normal level , 7/145 million cubic meters, useful volume of 137 million cubic meters and 131 million cubic meters of water is regulated . Following injection operations and wings consists of two parts: an outdoor gallery and tunnel injection is designed
The foundation stone dam and Ghmvsh is set trachyandesite , the agglomerate and volcanic breccias that abutments are covered with sedimentary breccias are not so hard . Wings to the building foundation and grouting of dam foundation and the wings are anticipated .
Dam Ghmvsh comes with side structure with the following characteristics :
Overflow :
Flood discharge safely with maximum discharge of 2450 cubic meters per second overpass by the free overflow of water during the fast threshold 65 meters in length from 65 meters to 40 meters wide and 125 decrease in end -to-end energy dissipation bucket for Throwing be done .
Water diversion system :
Consists of two tunnels with circular cross section with a diameter of 5/4 meters and a total length of 648 meters above the dam to a height of 14 meters and troughs section to a height of 3 meters (both as part of the dam ) and wall sealing peaks and troughs strap on strap (made from plastic concrete ones). Sstm water diversion capacity of 310 cubic meters per second, respectively.
Intake and exhaust systems to lower :
Diversion tunnel excavated as part of the irrigation and drainage system, the lower will be used . Water for irrigation purposes by a four- valve intake tower with maximum discharge capacity utilization in accordance with the four 7/14 cubic meters per second and lower exhaust the maximum discharge capacity of 55 cubic meters per second ( with a central control system ) occurs.

{gallery}picproduct/aydogmush{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید