بازگشت به صفحه کامل

سخنان گوهربار امام صادق علیه السلام

سخنان گوهربار امام صادق علیه السلام


 

* بی نیازترین مردمان کسی است که گرفتارِ حرص نباشد.

 

* چه زشت است برای مؤمن که میل و رغبتی در او باشد که او را خوار کند.

 

* بدخویی، کردار را تباه سازد، چنان چه سرکه، عسل را تباه کند.

 

* شایسته نیست برای مرد مسلمان که با شخص تبه کار و احمق دروغ گو دوستی کند.

 

* خنده مؤمن، تبسم است.

 

* خدای تبارک و تعالی ثوابی را که بر حُسن خلق بنده می دهد مانند پاداش کسی است که هر صبح و شام در راه خدا جهاد کند.

 

هر که به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست.