سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

حدیقه الشعرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حدیقه الشعرا

Loading the player...

محمد کاظم اسرار تبریزی، تذکرۀ حدیقة الشعرا را پیش از بهجة الشعرا تألیف کرده است.

در مقدمۀ کتاب پس از آوردن قصیدۀ نونیه در مدح حضرت علی (ع)، از علاقۀ خود به تذکره‌خوانی سخن می‌گوید، ذکر خیری از تذکرۀ مجمع الفصحای رضا قلی‌خان هدایت می‌کند و می‌گوید که برای تتمیم فایده، ذکر شعرایی را که وی رفع قلم کرده، یک‌جا جمع آورده، حدیقة الشعرا نامیده است و آن را در دو بوستان فراهم کرده است:

بوستان اول در ذکر شعرای فارسی‌زبان که در آن بیست شاعر را معرفی کرده است.

بوستان دوم در ذکر شاعران اتراک که تفصیل آن را در بهجة الشعرا آورده است.

ملحقات نیز در ذکر شعرایی است که در دو بوستان فوق از قلم افتاده است.

اسرار تبریزی هر دو تذکره را با مزاح و شوخی و طعن و مطایبه و ذکر لطایف نگاشته است.

در تذکرۀ بهجة الشعرا از آنچه دربارۀ مولانا ضیا می‌آورد، درمی‌یابیم در سال 1294 هـ در شهر ری بوده است و او را در آن سال در شاه عبدالعظیم زیارت کرده است.

 در شرح حال مولانا قیصر آورده که وی «تا شهر ربیع الاول 1308 هـ در سرای امیرنظام مؤذن بود». حدیقة الشعرا را هم در سال 1287 هـ . ق تألیف کرده است. تاریخ فوت او را حدود 1315 هـ دانسته‌اند.

 

بسیاری از كتاب‌هایی كه اسرار به شعرا نسبت می‌دهد و از آنها یاد می‌كند، اكنون بر جهان علم نامكشوف است؛

مانند ترجمۀ تركی شاهنامه از مولانا شایق، ترجمۀ تركی دیوان امیرخسرو دهلوی از مولانا شاكر سرخابی یا كتاب سرور العارفین از مولانا صفا یا كتاب هجران طالبی در سه‌هزار بیت از مولانا طالب محزون در وزن فراق‌نامۀ سلمان ساوجی.

یکی از فواید كتاب كه نشانگر تبحر و اشراف نویسنده به تاریخ شعرای فارسی‌سرا است، ذكر از شعرای دیگر همنام شاعران مذكور در تذكره است.

مانند یاد از شیدای شیرازی شاعر عهد زندیه كه هنگام بحث از مولانا شیدای شبستری از او یاد می‌كند یا هنگام صحبت از مولانا طلوعی گوید كه طلوعی اول در عهد اتابكان یزد ظهور نمود یا موقع سخن از مولانا ظهوری از ظهوری سرخسی از داعیان اسماعیلیه در عهد سلطان سنجر سخن می‌گوید كه همراه احمد عطاش در اصفهان به قتل رسید .

 

Hadigh Poet Laureate
MK secrets Tabrizi, Tzkrە tractors Behcet's Poet Laureate poet has written before.
In the introduction to the book after bringing Qsydە Nvnyh in praise of Imam Ali (AS), the interest in Tzkrhkhvany speaks Reza Qoli Khan leads the goodness of Tzkrە Alfshay Assembly and suggested that for Ttmym benefit, poets mentioned that he had a pen fix, brought together, tractors, and it's called the poet has provided two gardens:
The first gardens in the Persian poets in which the poet has introduced twenty.
The second park in the Atrak the details of which poets in Behcet's Poet Laureate.
Accessories also mentioned above is missing poets of the two gardens.
Secrets of Tabriz both ID cards with sarcasm and humor and jokingly mentioned and written facetiae.
B. Tzkrە poet Maulana Zia's what brings about, we find in the city of Ray was in 1294 and in that year he visited the King Abdul.
 Rumi's biography of Caesar that he was brought in "to the city of Rabi al-Awal 1308 was in the house Amyrnzam muezzin." The poet's garden in 1287. AH has written. His death is seen around 1315.

Many of the books about the secrets of the poets and the notes, now in the world of science is not known;
Such as a Turkish translation of Rumi eager Shahnameh, Amir Khusrau Dehlavi Court Turkish translation of Maulana Shakir magenta or books or book Safa Server Alarfyn of Maulana Rumi separation Taliban militants in three thousand bits of melancholy in Fraqnamە Salman Savedji weight.
One of the benefits to date book reflects the author's skill and nobility Farsysra poets, listed the other poets of the same name mentioned in biographies of poets.
Remember covenant Zandiyan like Randy Shirazi poet Rumi Gor shabestari when discussing or talking. He is the dawn of Rumi says the first sunrise of the covenant Atabegs of Yazd emerged or emerging timely, Maulana spoke of the emergence of fern During the reign of Sultan Ismaili da'is Sanjar speaks with Ahmed Tash, who was murdered in Isfahan.