بازگشت به صفحه کامل

تبریز گردی

تبریز گردی


جمعی از پیشکسوتان صداوسیمای آذربایجان شرقی روز دوشنبه 95/9/15 ازموزه های شهر دیدارکردند.
پیشکسوتان صداوسیما ابتدا از موزه مشروطیت بازدید کردند.دراین موزه با اسناد.مدارک وشخصیت های موثر دوره مشروطیت آشنا شدند.
بازدید از موزه شهر دومین برنامه کاروان صداوسیما بود.موزه سنجش و خانه موزه شهریار ازبرنامه های دیگر بود که بازنشستگان درآنجاحضوریافتند درموزه سنجش خانم مقدس توضیحاتی مسبوطی درباره ابزار و اشیای گردآوری شده درآن دادند،در خانه موزه شهریار آقای علیزاد خاطره گفتند آقای طاهری شعر خواندند و آقای هادی فرزند شهریار در خصوص استاد شهریار مطالبی اضهار کردند.
برنامه گردشگری بازنشستگان ساعت 13 به پایان رسید.
لازم است ازواحد گردشگری شهرداری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز همچنین مدیریت موزه های مشروطیت،سنجش،خانه موزه شهریار و موزه شهر به لحاظ همکاری و ابراز محبت به پیشکسوتان صداوسیما تشکر و قدردانی شود.
 
مدیریت کانون بازنشستگان صداوسیما