رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

تبریز شهر آروزها (1) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تبریز شهر آروزها (1)

 

نبود شهر در آفاق، خوشتر از تبریز             به ایمنی و به مال و به نیکوئی و جمال (قطران)

تبریز با بیش از 1 میلیون و 700 هزار نفرجمعیت دومین شهر صنعتی كشور و سومین شهر پرجمعیت ایران است. ارتفاع آن از سطح دریا 1340 متر است و با وسعتی حدود 11800 کیلومتر مربع در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شمال شرقی دریاچه ارومیه و 619 کیلومتری غرب تهران قرار گرفته است. مردم تبریز همانند اکثر مردم آذربایجان شرقی دارای مذهب شیعه بوده و به زبان ترکی آذری صحبت میکنند. ولی در این شهر اهل تسنن و اقلیت های مذهبی نیز در بعضی محلات وجود دارند. تبریز در قدیم، به "شهرباغ" معروف بوده و در برخی اسناد برای تبریز نام های "تاورز"، "تورژ"، "تورش" و "دورژ" هم ذكر شده است. تاریخ تبریز پیش از ظهور اسلام؛ مملو از ظن وگمان ها و حتی تعارض است.اما بعد از ظهور اسلام این شهر توسعه بسیاری یافته و در گستره وسیع حکومت اسلامی به "قبه السلام" مشهور می شود. سپس در شاهراه ابریشم، شرق را با غرب پیوند داده و رونق اقتصادیش به بنیان بازارها و کاروانسرا هایی می انجامد که عظیم ترین مکان مسقف پهنه گیتی می گردد. بنیاد شهر تبریز و وجه تسمیه نامش افسانه ای را می ماند. درباره بنا و وجه تسمیه شهر تبریز "حمدالله مستوفی" و "یاقوت حموی" می نویسند: بنای تبریز از زبیده زن هارون الرشید است. وی که به بیماری تب نوبه مبتلا بوده؛ روزی چند در آن حوالی اقامت کرده، در اثر هوای لطیف و دل انگیز آنجا بیماریش زایل می شود. به همین دلیل فرمود تا شهری در آن محل بنا کنند و نام آن را "تب ریز" بگذارند. همانطور که در ابتدا اشاره شد؛ پیشینه تبریز همواره در هاله ای از ابهام مستتر بوده. حتی در اوایل ظهور اسلام نیز در حمله اعراب به آذربایجان، نامی از تبریز دیده نمی شود. تنها اشاره دقیق و مستند مربوط به زمان سلسله روادیان است که در دوره خلافت متوکل عباسی، تبریز رو به آبادی نهاد و دور شهر را بارو کشیدند. از آن زمان به بعد تبریز با سپری ساختن وقایع تلخ و شیرین مشهور شد. اوصافی که در طول تاریخ از تبریز شده است به اجمال چنین است: در قرن چهارم هجری، "یاقوت حموی"، تبریز را مشهورترین شهر آذربایجان می خواند. "ابو حوقل" در 367 و "ابن مسکوبه" در 421 و "ناصر خسرو" در 438؛ تبریز را بزرگترین و آبادترین شهر آذربایجان می خوانند. در سال 618 لشگر مغول به پشت دروازه های تبریز می رسند، اما تدابیر شایان تقدیر بزرگان شهر، تبریز را از حمله لشگر وحشی مغول مصون نگه می دارد و مردم تبریز با بذل مال، شهر را از کشتار و ویرانی رها می سازند. در زمان غازان خان مغول، تبریز شکوه ویژه ای می یابد. "خواجه رشیدالدین فضل الله" وزیر اندیشمند ایلخانیان "ربع رشیدی" را بنیاد می نهد که در زمان خود عظیم ترین مرکز علمی–فرهنگی به شمار می رود. این شهر در طول تاریخ دوره های طلایی متعددی را سپری ساخته است. دوران پایتختی، دوران ولیعهدنشینی، دوران شکوفایی تجاری، اقتصادی،علمی، هنری و... زمانی تبریز، در عرصه هنر تحول شگرفی را موجب می گردد که امروز آثار کم نظیر آن دوره، زینت بخش موزه های جهان است. مردان و زنان نامداری از این شهر برخاسته اند. کعبه ملای روم، میعادگاه عرفا، شعرا، اندیشمندان و بزرگان بوده؛ به همین دلیل تبریز یگانه شهری است که صاحب مقبره الشعرا است. مقبره ای که خاقانی ، همام ، قطران و دیگر بزرگان متقدم و سرانجام شهریار شیرین سخن، در آن مکان آرمیده اند. تبریز از لحاظ گردشگری بسیار مستعد بوده و از چه از لحاظ اکوتوریسم و چه از لحاظ تنوع آثار باستانی قابل توجه است. گرچه آب و هوای منطقه در فصل های سرد سال گردشگری را در آن مشکل کرده است لیکن در ماه های اردیبهشت تا مهر ماه از آب و هوایی مطبوع برخوردار بوده و مسافرتی خاطره انگیز را نوید می دهد. خواجو کنار دجلهء بغداد جنّت است لیکن میان خطّهء تبریز خوشتر است (خواجوی کرمانی)

In the absence of horizons , Khvshtr of Tabriz
                                              Safety and property, and the goodness and beauty ( tar)

Tabriz with more than 1 million 700 thousand population and the second largest industrial city and the country 's third most populous city in Iran. Its height is 1,340 m above sea level with an area of ​​approximately 11,800 square kilometers in the central area and the northeast region of Azerbaijan and 619 kilometers from West Lake is located in Tehran . Like the majority of people in Tabriz East Azerbaijan Shiites and speak Azeri Turkish . But the city's Sunni and minority communities also exist. Tabriz old, " Shhrbagh " has been known for some documents from Tabriz called " Towers " , " Tvrzh " , " bias " and " Dvrzh " is also mentioned .
Tabriz history before the advent of Islam Vgman filled with suspicion and even conflict. , But after the advent of Islam , the city has developed a lot in a wide range of Islamic rule " knob Salam " is famous . Then the silk route , linking the East with the West and the economic boom that led to the founding of markets and house the world's largest expanse of space is covered .
Tabriz Foundation and the appellation name remains legendary . About building and Tabriz appellation " Hamdullah Mostofi " and " Hamavi " wrote : Tabriz monument of Harun al-Rashid 's wife Zubaydah . He was sick with ague ; has lived in the neighborhood for several days , the weather is mild and pleasing the eroded condition . That's why he has to build a town site and named it " micro tab " to share.

As initially mentioned , history Tabriz was always carried an aura of ambiguity . Even in the early advent of Islam in the Arab invasion of Azerbaijan , Tabriz name can not be seen . The only detailed notes and documentation that during the caliphate of Mutawakkil the Abbasid dynasty Rvadyan Tabriz, a village in the town of Barrow pulled away . Elapsed since the events of Tabriz became bittersweet . Those which Tabriz is the history of the synopsis reads:
In the fourth century , " Hamavi " , famous Azerbaijani city of Tabriz sing. " Abu Hvql " 367 and " Ibn Mskvbh " 421 and " Naser Khosrow " In 438 , the largest and most prosperous city of Tabriz, Azerbaijan readers. 618 years of Mongol army reached the gates of Tabriz , but arrangements worth appreciating the great city of Tabriz, a wild Division Mongol invasion and keeps people safe from Tabriz to afford the property, the city abandoned to the destruction and devastation .

At the time of the Mongol Ghazan Khan , Tabriz is a special glory . " Khwaja Rashid al-Din Fadlallah, " Minister scholar Ilkhan " quarter- Rashidi, " he established the largest science center in its time - is cultural . The city has spent several golden periods in history . The capital, Vlyhdnshyny during the period of flourishing trade , economic, scientific , artistic and ...
When Tabriz , causing tremendous transformation in the field of art , which today boasts of its course, adorn the museums of the world. Men and women have come from this city famous . Mullah Kaaba Rome , meeting mystics , poets , scholars and large , the only reason Tabriz is a city that is the tomb of poet laureate . Khaghani tomb , hammam , tar and other early leaders spoke finally , sweet prince , who lie in that place .

Tabriz is very vulnerable in terms of tourism and ecotourism in terms of what is significant in terms of the diversity of antiquities . Although the cold weather season tourism in the region has made it difficult , but in the months of May to September, the weather has been pleasant , and promise memorable travel .

Janet Baghdad is next Khajoo Djlh’
                                          But the Khth’ Khvshtr is Tabriz ( Khajavi Kermani )

{gallery}picproduct/tabriz1{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید