رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

آیت‌الله نجفی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیت‌الله نجفی

آیت‌الله محمدحسن نجفی معروف به «صاحب جواهر» دانشمند و فقیه بزرگ شیعه، در سال 1200 یا 1202 قمری به دنیا آمد.

نیاکان محمدحسن از اصفهان به نجف اشرف هجرت کرده‌اند. زمانى شیخ عبدالرحیم شریف کبیر - جد سوم محمدحسن - از اصفهان راهى نجف اشرف شد و در آن شهر مقدس رحل اقامت افکند تا از محضر عالمان بزرگ کسب فیض کند. وى سرانجام از فقیهان وارسته و فاضل شد.

دو پسر دانشمند به نامهاى آقا محمد کبیر و آقا محمد صغیر - جد دوم محمدحسن، (مولف کتاب الاقتباس و التضمین در عقاید) از او به یادگار ماندند.

در حقیقت محمدحسن دوران کودکى و نوجوانى را در دامان خاندان علم و فضیلت سپرى کرد.

محمدحسن نجفی دروس مقدمات و سطح را به سرعت گذراند و در نوجوانى به درس خارج فقه و اصول که دوره تخصص و اجتهاد در حوزه علمیه است راه یافت.

محمدحسن، سالیان دراز در عالیترین سطح دروس حوزه علمیه، در درس ‍فقهای بزرگ آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا، علامه سید مهدى بحرالعلوم، سید جواد عاملى و شیخ موسى کاشف الغطا شرکت کرد و با پشتکار و نبوغى که داشت توانست در 25 سالگى به درجه اجتهاد نایل آید.

حوزه علمیه نجف به برکت تدریس صاحب جواهر رونق تازه‌اى گرفت و عموم شاگردانش از علماى بزرگ و سرشناس بودند که در گوشه و کنار جهان پخش گردیدند.

برخى از شاگردان ممتاز صاحب جواهر عبارتند از: آیت الله سید حسین کوه کمرى - شیخ جعفر شوشترى - ملا على کنى- شیخ محمد ایروانى - شیخ مرتضی انصاری - میرزا حبیب الله رشتی

علت اینکه شیخ محمدحسن به صاحب جواهر معروف است این است که کتاب بسیار با عظمت و مهمی در فقه به نام جواهر‌الکلام نوشت که مورد پسند همه مراجع و مجتهدین بعد از خود قرار گرفته است و اکنون نیز همه مراجع تقلید و مجتهدین حوزه‌های علمیه به آن کتاب علمی مراجعه می‌کنند.

صاحب جواهر، علاوه بر کتاب «جواهر» کتابهاى دیگرى نیز نوشت که عبارتند از: نجاه العباد فى المعاد: درباره احکام طهارت و نماز - هدایه الناسکین: درباره احکام حج - رساله‌اى در احکام خمس و زکات - رساله‌اى در احکام روزه که به فارسى ترجمه شد - رساله‌اى در احکام ارث -  مقالاتى پیرامون اصول فقه

صاحب جواهر تا آخرین لحظات عمر به تالیف مشغول بود. در اواخر عمر تصمیم به شرح کتاب «قواعد» علامه گرفت اما این امکان برایش فراهم نشد.

روز اول شعبان 1266 ق جواهر بى نظیر فقه شیعه، فقیه بلند آوازه، شیخ محمد حسن نجفى، نفسهاى آخر عمر را مى‌کشید و شهادتین را بر زبان جارى مى‌ساخت. هنگامى که آفتاب به وسط آسمان رسید آفتاب عمر صاحب جواهر غروب کرد و شیعیان غرق در عزا شدند.

تشییع پیکر جنازه با شکوهى برگزار شد. پیکر پاکش را در مقبره‌اى که خود جنب مسجدش آماده کرده بود، به خاک سپردند.

Ayatollah Najafi

Ayatollah Mohammad Najafi, known as "the jewel" great Shia scholar and jurist, was born in 1200 or 1202 calendar.

MH ancestors had migrated out of the holy city of Najaf. When Sharif Sheikh Abdul Kabir - MH third ancestor - the way of the holy city of Najaf and intended to stay for the grace to look to the presence of the great scholars. He was the jurists pious and virtuous.

Two male scientist named Sir Muhammad Agha Mohammad Kabir and Minor - Second grandfather Hassan, (author Altzmyn Alaqtbas and beliefs) remained to her memory.

The MH childhood spent in the arms of the House of science and scholarship.

Hassan Najafi and the preliminary lessons to teach adolescents to quickly pass out jurisprudence that the expertise and discretion in the way Seminary.

MH-long courses at the highest level Seminary, Grand Ayatollah Shaykh Ja'far Kashif Alghta jurists course, Allama Syed M. Bahr, Syed Kashif Javed Sheikh Musa Alghta operating company and with perseverance and ingenuity that could be up to 25 years ijtihad is achieved.

Najaf seminary teaching thanks to a boom in new jewelry, and all the disciples of the great scholars and celebrities that were broadcast around the world.

Some of the top students of the jewelry are: Ayatollah Seyyed Hossein mountain belt - Sheikh Jafar Shooshtari - Mullah Ali Kny- Sheikh Mohammed, Iran - Sheikh Morteza Ansari - Mirza Habib rashti

scientific go.

The jewelry, the addition of "jewelry" also wrote other books include: Memorial Ebad Almad mischief: About rulings purity and prayer - Hdayh Alnaskyn: About rulings of Hajj - A Treatise on sentences and tithe - Treatise on sentencing day to english translator - A Treatise on the laws of inheritance - Essays of Warcraft

The jewelry until the last moments of life of the author was involved. At the end of the book describes the life of the "rules" sign, but it was not possible to provide for them.

First day of Shaban 1266 Shiite unique jewelry, famous jurist, Sheikh Mohammad Najafi, breathing life into the Shahadah mess and stay current language. When the sun rose in the sky at sunset Sun Life Jewelry and Shiites who were overwhelmed with grief.

Funeral held a magnificent funeral. Next wash his body in a tomb which had prepared Msjdsh, buried.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...