بازگشت به صفحه کامل

امام خمینی رحمه الله و اخوّت دینی

امام خمینی رحمه الله و اخوّت دینیحضرت امام خمینی رحمه الله پیوسته در راه شناخت آسیب های جوامع اسلامی و راهکارهای مبارزه با آن، هشدار می داد. ایشان یکی از آسیب های جدی مسلمانان را «اختلاف» می دانست و معتقد بود که این اختلاف ها، هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی دارد. آن حضرت در یکی از سخنان خود در این باره فرمود: «با انحراف اسلام از مسیر اصلی خود و غرض ورزی دشمنان داخلی و خارجی و وجود تفرقه و اختلاف، قوی ترین حاصل اقتدار اسلام، یعنی اخوّت دینی و اتحاد بین ملل مسلمان، به تدریج از میان رفت».