رونق تولید ملی | شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهريميز» 93/5/2لغايت 93/5/8 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهريميز» 93/5/2لغايت 93/5/8

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهريميز» 93/5/2لغايت 93/5/8

رديف

نام ونام خانوادگي

1

اشرف اسدزاده(تبريز)

2

فايقه بروره(کليبر)

3

صغري احمديان(تبريز)

4

مهتاب عليزاده(عجب شير)

5

علي واحد(ملکان)

6

سارا حضرتي(تبريز)