سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

نامزدها قول بدهند که ... - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نامزدها قول بدهند که ...

Loading the player...

حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال 92 خطاب به نامزدهای انتخابات فرمودند:

آن کسانی که امروز با مردم حرف میزنند، آنچه که توانائی انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند.
قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد؛ اگر برنامهای در هر موردی از مسائل دارند، آن برنامه را برای مردم ارائه کنند؛
قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت؛
قول بدهند که از همهی ظرفیتهای قانون اساسی برای اجرای وظیفهی بزرگِ خودشان استفاده خواهند کرد؛
قول بدهند که به مدیریت اوضاع کشور خواهند پرداخت؛
قول بدهند که به مسئلهی اقتصاد - که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان است - بخوبی خواهند پرداخت؛
قول بدهند حاشیهسازی نمیکنند؛
قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود را باز نخواهند گذاشت؛
قول بدهند که به منافع بیگانگان، به بهانههای گوناگون، بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد. بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملاً منافع آنها را بر منافع ملت ترجیح میدهند؛ این اشتباه است.

Candidates promise to ...

Ayatollah Khamenei said in 92 years to the candidates:
Those who talk with the people, what they are capable of doing it and people need it, share it with people.
Will act with wisdom and tact promise, if you have a plan in case of problems, it's for the public offer;
Promise that with persistence and perseverance in this field will have moved on;
Promise that all potential constitution for the great job they will use;
Promise to pay to manage the situation in the country;
Promise that the economy - that's the challenge imposed on the Iranian people by foreigners - will be well;
Hashyhsazy not promise;
And those people will not open their promise;
Promise that the interests of foreigners, under different excuses, no more than the interests of the Iranian nation will not matter. Some wrong with this analysis that the enemies of our rating to reduce our anger toward them, actually prefer their interests to the interests of the nation, this is wrong.