فرکانس هاي پخش سیما

 

نام ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

کانال

نام ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

کانال

شیبلی

اول

210/25

10

بستان آباد

اول

180/25

6

دوم

196/25

8

دوم

224/25

12

سوم

 

21

سوم

583/25

35

استانی

567/25

33

چهارم

535/25

29

TS.1

482

22

استانی

655/25

44

TS.2

530

28

خبر

631/25

41

اسکو

اول

173/25

5

آموزش

487/25

23

دوم

495/25

24

قرآن

679/25

47

سوم

639/25

42

جلفا(علمدار)

اول

559/25

32

چهارم

543/25

30

دوم

180/25

6

استانی

591/25

36

سوم

607/25

38

خبر

567/25

33

چهارم

511/25

26

قزیل قایا اهر

اول

173/25

5

استانی

203/25

9

دوم

217/25

11

خبر

655/25

44

سوم

487/25

23

آموزش

703/25

50

چهارم

559/25

32

قرآن

751/25

56

استانی

535/25

29

TS.1

730

53

خبر

51125

26

TS.2

778

59

اردبیل

503/25

25

سراب (سامان کوه)

استانی

495/25

24

TS.1

586

35

خبر

543/25

30

TS.2

634

41

آموزش

591/25

36

آذرشهر (دستجرد کوه)

اول

217/25

11

خداآفرین (صفرلو)

اول

503/25

25

دوم

187/25

7

دوم

551/25

31

سوم

55/25

25

سوم

599/25

37

چهارم

743/25

55

چهارم

173/25

5

استانی

599/25

37

استانی

647/25

43

خبر

791/25

61

خبر

487/25

23

TS.1

650

43

آموزش

535/25

29

TS.2

698

49

قرآن

583/25

35

آغداغ هشترود

اول

495/25

24

چار اویماق(قره آغاج)

اول

180/25

6

دوم

543/25

30

دوم

679/25

47

سوم

591/25

36

سوم

627/25

53

استانی

511/25

26

چهارم

775/25

59

       

استانی

224/25

12

       

TS.1

738

54

       

TS.2

786

60

نام ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

کانال

نام ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

کانال

مراغه (قره قوشون)

اول

567/25

33

هشترود

اول

173/25

5

دوم

471/25

21

دوم

224/25

12

سوم

519/25

27

سوم

479/25

22

چهارم

615/25

39

چهارم

511/25

26

استانی

663/25

45

استانی

655/25

44

خبر

759/25

57

آموزش

527/25

28

آموزش

711/25

51

تبریز(عون ابن علی)

اول

543/25

30

TS.1

722

52

دوم

495/25

24

TS.2

770

58

سوم

583/25

35

کلیبر (اوچ قارداش)

اول

559/25

32

چهارم

631/25

41

دوم

511/25

26

استانی

727/25

53

سوم

607/25

38

خبر

679/25

47

استانی

655/25

44

آموزش

775/25

59

TS.1

562

32

قرآن

823/25

65

کلیبر(کلیبر)

اول

203/25

9

TS.1

626

40

دوم

187/25

7

TS.2

674

46

سوم

217/25

11

زنوز

اول

203/25

9

چهارم

503/25

25

دوم

551/25

31

استانی

173/25

5

سوم

503/25

25

خبر

551/25

31

چهارم

631/25

41

آموزش

559/25

37

استانی

599/25

37

قرآن

647/25

43

خبر

679/25

47

TS.1

506

25

آموزش

727/25

53

TS.2

554

31

قرآن

775/25

59

مرند(مرندکوه)

اول

180/25

6

سیه رود

اول

631/25

41

دوم

224/25

12

دوم

679/25

47

سوم

487/25

23

سوم

727/25

53

چهارم

535/25

29

چهارم

471/25

21

استانی

703/25

50

استانی

775/25

59

خبر

655/25

44

خبر

519/25

27

آموزش

751/25

56

آموزش

567/25

33

قرآن

799/25

62

قرآن

615/25

39

TS.1

514

26

ترکمن چای

اول

575/25

34

TS.2

562

32

دوم

623/25

40

میانه (قافلانکوه)

اول

203/25

9

سوم

671/25

46

دوم

217/25

11

چهارم

719/25

52

سوم

503/25

25

استانی

543/25

30

چهارم

559/25

37

       

استانی

551/25

31

       

خبر

695/25

49

       

آموزش

647/25

43

       

TS.1

602

29

       

TS.2

586

35

       

نام ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

کانال

نام ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

کانال

میانه (ممان)

اول

173/25

5

مراغه (قزیل ارسلان)

اول

495/25

24

دوم

487/25

23

دوم

543/25

30

سوم

187/25

7

سوم

591/25

36

استانی

583/25

35

چهارم

639/25

42

موسوی (آغبلاغ کورانلو-چاراویماق)

اول

655/25

44

استانی

687/25

48

دوم

703/25

50

خبر

735/25

54

سوم

751/25

56

آموزش

783/25

60

استانی

799/25

62

قرآن

831/25

66

TS.1

674

46

آبش احمد

اول

639/25

42

TS.2

722

52

دوم

687/25

48

قره بلاغ قره چمن

اول

173/25

5

سوم

735/25

54

دوم

224/25

12

چهارم

751/25

56

سوم

479/25

22

استانی

783/25

60

چهارم

527/25

28

خبر

703/25

50

استانی

679/25

47

آموزش

799/25

62

خبر

655/25

44

قرآن

847/25

68

مراغه (خراجو)

اول

180/25

6

هوراند

اول

703/25

50

دوم

196/25

8

دوم

751/25

56

سوم

210/25

10

سوم

799/27

62

چهارم

487/25

23

چهارم

847/25

68

استانی

224/25

12

استانی

479/25

22

خبر

535/25

29

خبر

527/25

28

آموزش

583/25

35

آموزش

639/25

34

قرآن

631/25

41

قرآن

623/25

40

ملکان

اول

655/25

44

خاروانا

اول

487/25

23

دوم

703/25

50

دوم

535/25

29

سوم

751/25

56

سوم

583/25

35

چهارم

799/25

62

چهارم

695/25

49

استانی

471/25

21

استانی

631/25

41

       

خبر

551/25

31

     

آموزش

599/25

37

     

قرآن

647/25

43

     

سونگون

اول

687/25

48

     

دوم

735/25

54

     

سوم

180/25

6

     

چهارم

783/25

60

     

استانی

224/25

12

 

شهرستانهای دارای پخش دیجیتال

نام شهرستان

کانال

فرکانس

نوع TS

شیبلی - تبریز

22

482

TS1

شیبلی - تبریز

28

530

TS2

عون بن علی - تبریز

40

626

TS1

عون بن علی - تبریز

46

674

TS2

سیه پوش - تبریز

26

610

TS1

سیه پوش - تبریز

38

514

TS2

دستجرد کوه - آذرشهر

43

650

TS1

دستجرد کوه - آذرشهر

49

698

TS2

قزل قایا - اهر

35

584

TS1

قزل قایا - اهر

41

634

TS2

قافلانکوه - میانه

29

538

TS1

قافلانکوه - میانه

35

586

TS2

قره قشون - مراغه بناب

52

722

TS1

قره قشون - مراغه بناب

58

770

TS2

مرند

26

514

TS1

مرند

32

562

TS2

جلفا علمدار هادیشهر

53

730

TS1

جلفا علمدار هادیشهر

59

778

TS2

کلیبر

25

506

TS1

کلیبر

31

554

TS2

اوچ قارداشلار

32

562

TS1

قره آغاج چاراویماق

54

738

TS1

قره آغاج چاراویماق

60

786

TS2

آغبلاغ کورانلو

46

674

TS1

آغبلاغ کورانلو

52

722

TS2