کل اخبار آذربایجان شرقی: http://iribnews.ir/fa/rss/10
 
سیاسی:
http://iribnews.ir/fa/rss/10/87
 
اقتصادی:
http://iribnews.ir/fa/rss/10/88
 
اجتماعی:
http://iribnews.ir/fa/rss/10/89
 
ورزشی:
http://iribnews.ir/fa/rss/10/90
 
علمی و فرهنگی:
http://iribnews.ir/fa/rss/10/91