شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش رادیویی 02:00
نقطه لر نکته لر 03:30
قول و غزل 04:00
آوای کتاب 04:20
اذان سسی 05:15
سحرلر 07:00
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
یادمان باشد 11:10
معلم سلام 11:35
دعوت 12:00
اوز به اوز 13:00
رله اخبار سراسری 14:00
صد داستان 14:30
گفتنی های تاریخ 16:45
اخبار استانی 17:00
اذانگاهی مغرب 17:20
آخشاملار 17:30
اخبار استانی 19:00
یاشاسین جوان لیق 19:20
کندیمیز 20:00
مستند انقلاب 20:25
رله خبر سراسری 21:00
نمایش رادیویی 21:35
برنامه 30000413 22:00
سخنرانی شب 23:00
گولوستان 23:30