شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش رادیویی 02:00
اذان سسی 04:00
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
یادمان باشد دفاع مقدس 11:10
کاشانه مهر 11:35
رله اخبار سراسری 14:00
چیچکلر 14:30
گلستان 15:30
یاشاسین جوان لیق 16:00
اخبار استانی 17:00
اخبار استانی 19:00
مضراب 20:30
محفل شبانه 22:00
درسهایی از قرآن 23:30