شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش رادیویی 02:00
نقطه لر نکته لر 03:30
قول و غزل 04:00
آوای کتاب 04:20
اذان سسی 05:15
خبر سراسری 08:00
اقتصاد پویا 08:30
خبر استانی 11:00
کاشانه مهر 11:35
دعوت 12:00
رله اخبار سراسری 14:00
حق الناس 15:40
یاشاسین جوان لیق 16:00
اخبار استانی 17:00
اذانگاهی مغرب 17:20
آخشاملار 17:40
اخبار استانی 19:00
قند و عسل 20:30
رله خبر سراسری 21:00
محفل شبانه 22:00
دعای کمیل 23:30